Sancties van de Arbeidsinspectie

Als werkgever of werknemers zich niet houden aan de arboregels, dan zal de Inspectie SZW in veel gevallen eerst een waarschuwing uitdelen. Verandert er niets, dan volgen er sancties. Is de overtreding zwaar of levert die direct gevaar op voor de werknemers, kan de inspecteur ook meteen sancties opleggen.

Als er geen acuut gevaar dreigt, geeft de inspecteur vaak eerst een waarschuwing af. Hij kan gewoon een mondelinge afspraak maken met de overtreder, een officiële waarschuwing geven of een eis tot naleving van de wet stellen.
 
Boete
Als de situatie niet verbetert of als de overtreding te groot is, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Het boetebedrag is onder andere afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. De werkgever krijgt altijd een schriftelijke bevestiging hiervan, een boeterapport. Niet alleen de werkgever kan een boete krijgen. Ook werknemers die zich niet aan de arbowetgeving houden, lopen dat risico in toenemende mate.
 
Andere sancties
De inspecteur kan ook een van de volgende sancties opleggen:
- een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld als de werkgever een eerder vastgestelde overtreding niet voldoende heeft opgeheven;
- het werk stilleggen, onder andere als er acuut gevaar is voor werknemers of andere mensen;
- proces-verbaal opmaken, als de inspecteur een misdrijf constateert. De overtreder kan dan door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk worden vervolgd.
Een combinatie van deze sancties en boetes kan ook voorkomen.
 
Bezwaar maken
Het is mogelijk om tegen een sanctie bezwaar te maken bij de Inspectie SZW. Dit komt het meeste voor bij boetes. Bezwaar maken tegen een boete is mogelijk binnen twee weken na kennisgeving van het voornemen om een boete op te leggen. Bij een stillegging kan de werkgever vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een verzoek om de stillegging ongedaan te maken.