Verloop van een inspectie

Bij een inspectie controleert de inspecteur altijd of een bedrijf of instelling een goed arbeidsomstandighedenbeleid voert. Werkgever en werknemers zijn wettelijk verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

De inspecteur zal de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak, de verzuim- en ongevallenregistratie en eventuele andere documenten willen inzien. Op de werkvloer controleert hij of dit beleid ook goed wordt uitgevoerd en voldoende resultaat heeft.
 
Bevoegdheden van de inspecteur
Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de inspecteur een aantal bevoegdheden:
- Hij mag bij ieder bedrijf binnengaan, de werkgever mag hem de toegang tot het bedrijf of tot bepaalde werkruimtes niet weigeren. De inspecteur moet zich wel kunnen legitimeren.
- De inspecteur mag inlichtingen vragen, identiteitsbewijzen inzien, zakelijke gegevens en documenten inzien, kopiëren of meenemen om te kopiëren.
- Hij mag zaken onderzoeken, monsters nemen, verpakkingen openen, bewijzen meenemen voor verder onderzoek en opnamen maken.
- Hij mag bestuurders van voertuigen vragen om hun papieren, voertuigen stoppen en naar een door hem aangewezen plaats laten brengen.
 
Werkwijze van de inspecteur
Als de inspecteur naar aanleiding van een arbeidsongeval een controle uitvoert, zal hij de ongevalsplek inspecteren en getuigen horen. Bij een algemenere inspectie zal de inspecteur de benodigde documenten opvragen en inzien. Daarnaast zal hij een rondgang maken door het bedrijf. Ook zal hij mogelijk de werkgever, werknemers en arbomedewerkers willen spreken. Na zijn inspectie bespreekt de inspecteur de resultaten met de werkgever. Als hij een of meer overtredingen heeft geconstateerd, kan hij sancties opleggen.

De Arbeidsinspectie heeft zelf een notitie uitgebracht over hoe ze haar interventiebeleid uitvoert. Deze Notitie Interventiebeleid Arbeidsomstandighedenwet is hier te downloaden.