Rechten en plichten van de medewerker

Het doel van de arbowetgeving is werknemers te beschermen tegen gevaren voor hun veiligheid en gezondheid. Zij hebben dus wettelijk recht op bescherming. De verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden, ligt vooral bij de werkgever. Maar medewerkers zijn wel verplicht om hier actief aan mee te werken.

Veiligheid en gezondheid zijn voor iedereen belangrijk, dus ook voor werknemers. Hun werk mag hiervoor natuurlijk geen bedreiging zijn. Werknemers hebben recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij mogen van hun werkgever verwachten dat hij precies weet welke risico’s zij kunnen lopen door hun werk en dat hij deze zoveel mogelijk wegneemt of beperkt. Maar ook het gedrag van de werknemers is erg belangrijk. De wet legt daarom ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf.
 
Diverse plichten
De belangrijkste wettelijke plichten van medewerkers zijn opgenomen in de Arbowet, zoals:
- Medewerkers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en procedures die de werkgever heeft vastgelegd.
- Ze moeten alle arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste manier gebruiken. Bovendien is het verboden om de hierop aangebrachte beveiligingen te omzeilen, weg te halen of te veranderen.
- Ze zijn verplicht om de persoonlijke beschermingsmiddelen die de werkgever heeft verstrekt op de juiste manier te gebruiken en na gebruik op de goede plek op te bergen.
- Medewerkers zijn verplicht mee te werken aan de voorlichting, de trainingen en het onderricht die de werkgever organiseert over veilig en gezond werken.
- Ze moeten gevaren voor de veiligheid en gezondheid die ze opmerken meteen melden bij de werkgever of de leidinggevende.
- Ze zijn verplicht de werkgever en arbomedewerkers te helpen bij het uitvoeren van hun wettelijke arboplichten.