Rol van de medezeggenschap

De werkgever is verantwoordelijk voor het vormgeven van het arbobeleid. Maar de werknemers kunnen wel meebeslissen. Dat doen ze via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. De medezeggenschap is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Een werkgever die vijftig of meer werknemers in dienst heeft, is verplicht een ondernemingsraad (or) in stellen. Heeft hij tien tot vijftig werknemers in dienst, dan mag hij een or instellen. Maar zo’n onderneming kan ook een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. De werkgever is verplicht dit te doen als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt.
 
Doel van de or
De ondernemingsraad bestaat uit werknemers en vertegenwoordigt de werknemers. De or moet dus ook de belangen van de werknemers behartigen. Maar de raad moet ook oog hebben voor de belangen van de onderneming. Daarom overlegt de or met de werkgever over de besluiten die deze neemt en de gevolgen daarvan voor de onderneming en de werknemers.
 
Rechten van de or
Het is belangrijk dat de or zijn taken goed uitvoert en de werkgever de raad daarvoor ook alle ruimte geeft. Daarom zijn de rechten van de or vastgelegd in de WOR. De ondernemer is onder meer verplicht om:
- overleg te voeren met de or;
- de or bepaalde faciliteiten te verlenen, zoals vergaderen onder werktijd en scholing;
- informatie te verstrekken aan de or;
- tijdig advies te vragen aan de or over besluiten die hij zich heeft voorgenomen over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische zaken;
- tijdig instemming vragen van de or over voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming. Hier vallen ook de arbeidsomstandigheden onder.
 
Or en arbo
De or speelt een grote rol bij het bewaken en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarom geeft de WOR de or instemmingsrecht bij arbozaken. Dit betekent dat de werkgever de or om instemming moet vragen als hij een wijziging in het arbobeleid wil doorvoeren. Zonder instemming mag hij de wijziging niet doorvoeren. Instemmingsrecht geldt dus onder meer voor:
- uitvoeren van de RI&E;
- het plan van aanpak bij de RI&E opstellen en uitvoeren;
- een arbodienstverlener kiezen en afspraken maken met deze partij.
- Bovendien moet de werkgever toestaan dat de or of PVT tijdens een bedrijfsbezoek van de Arbeidsinspectie de inspecteur spreekt zonder aanwezigheid van anderen en de inspecteur vergezelt tijdens diens bedrijfsbezoek.