Fysieke belasting

Bewegen is gezond en prettig. Maar verkeerd of te veel bewegen kan ook pijn en blessures veroorzaken. Met andere woorden: lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidsschade. Lichamelijke of fysieke overbelasting kan ook komen door het werk. Daarom moet de werkgever proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Niet alleen zwaar lichamelijk werk kan gezondheidsschade veroorzaken, ook kleine bewegingen kunnen grote gevolgen hebben. Fysieke overbelasting kan onder meer ontstaan door:
- repeterende bewegingen;
- tillen, duwen of trekken;
- een ongunstige werkhouding, die vaak wordt veroorzaakt door een niet goed ingerichte werkplek (bijvoorbeeld aan de lopende band);
- werkdruk;
- Vaak ontstaat gezondheidsschade ook door een combinatie van deze oorzaken.
 
Fysieke belasting in beeld
Fysieke belasting is een belangrijk onderdeel van de RI&E in de zoetwarenindustrie. Fysieke belasting moet op de werkplekken geïnventariseerd worden in de vorm van een ‘verdiepende RI&E’. Hiervoor kan de werkgever gebruikmaken van de Werkwijzer RSI en Lichamelijke belasting. Deze branchespecifieke meetmethode is speciaal ontwikkeld voor de zoetwarenindustrie, op basis van afspraken uit het Arboconvenant Koek en Snoep.
 
Fysieke belasting terugdringen
De werkgever kan het risico op gezondheidsschade door fysieke overbelasting voorkomen door:
- technische aanpassingen: de werkplek in ergonomisch opzicht optimaliseren;
- organisatorische aanpassingen: goede werkafspraken maken om zwaar werk zoveel mogelijk te vermijden;
- instructie: goed werkgedrag aanleren.
In het Oplossingenboek RSI en lichamelijke belasting staan veel concrete oplossingen en maatregelen die de werkgever en preventiemedewerker kunnen toepassen in hun bedrijf.