Risico’s in de zoetwarenindustrie

Bij de zaken die in de RI&E van een zoetwarenbedrijf opgenomen worden, horen natuurlijk de prioritaire risico’s in de arbocatalogus maar ook andere risico’s komen uit de RI&E naar voren, zoals werkdruk, brandgevaar en risico’s bij beeldschermwerk.

Daarnaast kunnen administratieve zaken, oplossingen en maatregelen aan de orde komen in de RI&E en het plan van aanpak, zoals ongevalmelding en -rapportage, het periodiek medisch onderzoek (PMO), beleid voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfshulpverlening. Bekijk het ‘overzicht modules’ voor een overzicht van de onderwerpen van de RI&E.

In sommige situaties is er een speciale thema-module in de RI&E beschikbaar zoals de Corona-module.

Corona-module
De speciale Corona-module in de Branche-RI&E gaat over de aanpak van de risico’s als gevolg van het Coronavirus. Hiermee kan een bedrijf beoordelen of het voldoende maatregelen neemt om de Corona-richtlijnen van de overheid uit te voeren en de gezondheid van medewerkers te beschermen. In deze module wordt verwezen naar de onlangs aangepaste ‘Handreiking: Gezond werken in de zoetwaren tijdens de Coronacrisis’. Door deze handreiking in te vullen krijgt een bedrijf zicht op de maatregelen die nog te nemen zijn. Noteer daarom alle genomen en nog te nemen maatregelen in een schriftelijk Coronabeleid van uw bedrijf. Wees daarin concreet en precies, want de Inspectie SZW kan de inventarisatie en het Coronabeleid van uw bedrijf opvragen.

De inventarisatie van de Coronarisico’s en de maatregelen daartegen zijn onderdeel van uw RI&E-verplichting. U kunt het door u op schrift gestelde Coronabeleid beschouwen als de aanvulling op de RI&E. Als u de acties wilt bewaken en wilt bijhouden wat u in de loop van de tijd gedaan hebt wat betreft het Coronabeleid, dan kunt u dit vastleggen en beheren in uw digitale RI&E. Deze aanvulling van de RI&E moet door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige, bij voorkeur een hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige, worden getoetst als er meer dan 25 medewerkers in het bedrijf werkzaam zijn. Voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers geldt deze verplichting niet als u gebruik maakt van de Branche-RI&E.

Onderstaand de 'Handreiking Gezond werken in de zoetwaren tijdens Corona'.

Prioritaire risico’s in de arbocatalogus

  • Fysieke belasting
  • Machineveiligheid
  • Geluid
  • Stoffen en (meel) stof
  • Hitte