De RI&E

In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever verplicht is om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en hiervan een rapport op te stellen. Dit is meteen het belangrijkste arbodocument dat ieder bedrijf in huis heeft. Het is helemaal toegesneden op de risico’s die medewerkers in dát bedrijf lopen. In het plan van aanpak bij de RI&E legt de werkgever vast welke maatregelen hij neemt om die risico’s op te heffen. Ook dit plan is helemaal maatwerk.

In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever verplicht is om de risico’s voor veiligheid en gezondheid die werknemers lopen te inventariseren en te evalueren. Deze RI&E en het plan van aanpak worden vervolgens getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige. Maar de RI&E is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook belangrijk onderdeel van de verbetercyclus die de zoetwarenindustrie hanteert (plan-do-check-act).
 
Branche en bedrijf
Hoewel de RI&E nadrukkelijk een bedrijfsdocument is, lijken de arbeidsomstandigheden en arborisico’s in veel zoetwarenbedrijven natuurlijk op elkaar. Daarom kan de branche individuele bedrijven helpen met het opstellen van een eigen RI&E. Hiervoor is de branchespecifieke RI&E ontwikkeld. Dit is net als de arbocatalogus een document waarin de risico’s voor de hele branche zijn opgenomen en maatregelen om deze aan te pakken. De arbocatalogus is een oplossingenboek voor de vijf prioritaire risico’s in de zoetwarenindustrie. De branche-RI&E is een instrument dat de werkgever door het hele RI&E-proces heen helpt. In de branche-RI&E komen dus meer risico’s aan de orde dan de vijf in de arbocatalogus. Maar let op: ieder bedrijf moet – met of zonder hulp van de branche-RI&E of arbocatalogus – toch een RI&E voor het eigen bedrijf uitvoeren.