De RI&E en de arbocatalogus

Als alle risico’s binnen het bedrijf en de bijbehorende maatregelen in de RI&E zijn opgenomen, waarvoor is de arbocatalogus dan nodig? De arbocatalogus bestaat uit afspraken voor de gehele branche over het beschermingsniveau dat werkgevers moeten bieden. Daarnaast zijn er mogelijke maatregelen tegen risico’s in opgenomen. Dit document helpt bedrijven dus een goede RI&E uit te voeren.

In de nieuwe Arbowet van 2007 hebben werkgevers en werknemers meer vrijheid gekregen om samen afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. Dit doen ze in de arbocatalogus. In dit document leggen werkgevers- en werknemersorganisaties vast welke maatregelen werkgevers kunnen treffen om de doelen van de arbowetgeving te halen.
 
Sector of bedrijf
Hoewel zowel in de arbocatalogus als in de RI&E maatregelen zijn opgenomen om risico’s die werknemers lopen te beperken, zijn het heel verschillende documenten. De RI&E wordt speciaal door en voor één bedrijf opgesteld. De gewone RI&E bevat het arbobeleid voor het bedrijf als geheel. Om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen, zijn voor iedere vestiging of afdeling aparte deel-RI&E’s nodig. De arbocatalogus is juist een sectordocument. Hierin zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele zoetwarensector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. De Arbeidsinspectie controleert ook of alle bedrijven hieraan voldoen.
 
Arbocatalogus als hulpmiddel
Binnen de zoetwarenindustrie komen in veel bedrijven ongeveer dezelfde risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers voor. Maar er zijn ook oplossingen voor arboproblemen die hun nut bewezen hebben in de zoetwarenbranche. Deze maatregelen zijn opgenomen in de arbocatalogus. De catalogus biedt werkgevers en preventiemedewerkers van bedrijven dus een overzicht van belangrijke risico’s. Maar hij biedt ook een verzameling praktische hulpmiddelen en oplossingen die ze kunnen gebruiken voor het plan van aanpak in hun eigen RI&E. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke maatregelen het beste passen bij hun situatie.