RI&E uitvoeren

Het is belangrijk dat de RI&E zorgvuldig en tijdig wordt uitgevoerd, zodat het arbobeleid van een bedrijf altijd actueel is. De preventiemedewerker speelt een grote rol bij het uitvoeren van de RI&E.

De preventiemedewerker brengt in kaart welke risico’s er zijn, en hoe groot die zijn. Vervolgens onderzoekt hij welke maatregelen de risico’s het beste bestrijden en neemt deze op in het plan van aanpak. Hierbij vermeldt hij binnen welke periode de maatregelen genomen worden en wie ervoor verantwoordelijk is. Ten slotte moet de RI&E worden getoetst door een gecertificeerde deskundige.
 
Investeren in de RI&E
De werkgever moet de RI&E natuurlijk actueel houden. In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder jaar een schriftelijke voortgangsrapportage op over het plan van aanpak van de RI&E. Deze rapportage bespreekt hij met de ondernemingsraad (or), personeelsvertegenwoordiging (pvt) of de belanghebbende medewerkers. Wijzigen de arbeidsomstandigheden? Dan moet de RI&E (deels) opnieuw worden uitgevoerd, gericht op die verandering. Dit kan een verhuizing zijn, een verbouwing, aanschaf van nieuwe machines, een nieuwe productielijn of een verandering in functies.
 
Risico’s in de zoetwarenindustrie
Bij de zaken die in de RI&E van een zoetwarenbedrijf opgenomen worden, horen natuurlijk de prioritaire risico’s in de arbocatalogus: fysieke belasting, machineveiligheid, geluid, stoffen en meelstof, en hitte. Maar ook andere risico’s komen uit de RI&E naar voren, zoals werkdruk, brandgevaar en risico’s bij beeldschermwerk. Daarnaast kunnen administratieve zaken, oplossingen en maatregelen aan de orde komen in de RI&E en het plan van aanpak, zoals ongevalmelding en -rapportage, het periodiek medisch onderzoek (PMO), beleid voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfshulpverlening.
 
Handig instrument
De sociale partners in de zoetwarenindustrie willen het werk van de werkgevers wat gemakkelijker maken. Zo kunnen ze meteen garanderen dat alle werknemers in de branche goed worden beschermd.
Daarom hebben ze een RI&E-instrument ontwikkeld. Dit helpt werkgevers en preventiemedewerkers bij het uitvoeren van hun RI&E. Bovendien komen bedrijven die het instrument gebruiken in aanmerking voor een lichtere – en dus goedkopere – RI&E toetsing.
 
Digitaal RI&E management systeem
In het voorjaar van 2020 is het digitale systeem, waarin de RI&E vastgelegd wordt, over gegaan van het RI&E-systeem bij Mensely, naar het Arbo Management Systeem (AMS) van Raatwerk. Het voordeel hiervan is dat het AMS-systeem, naast het beheren van de RI&E, ook mogelijkheden biedt om het volledige bedrijfsbeleid voor arbeidsveiligheid te beheren.