Arbeidsinspectie

De overheid heeft heel wat wetten en regels opgesteld voor arbeidsomstandigheden. Om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers deze ook naleven, voert de Inspectie SZW controles uit. Worden de regels overtreden, dan kan de inspecteur sancties opleggen. Dit kan werkgever én werknemers een flinke som geld kosten.

De Inspectie SZW is er niet op uit om het bedrijven moeilijk te maken. Daarom probeert ze de inspectiedruk laag te houden, ook in de zoetwarenbranche. Maar als er in een bedrijf structurele misstanden aan het licht komen, zal de inspectie vaker terugkomen en strengere sancties gaan opleggen. Ook als de risico’s in een branche groot zijn of er veel overtredingen voorkomen, zal de Inspectie in die hele branche strenger gaan controleren.
 
Handhavingsbeleid
De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van een aantal wetten en regelingen, waaronder de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbeidstijdenwet. De inspecties hebben natuurlijk als doel om overtredingen aan te pakken. Maar ze hebben ook een preventieve werking: werkgevers en werknemers moeten zorgen voor een goed arbobeleid als ze sancties willen voorkomen. Zij gebruiken ook de arbocatalogus voor de zoetwarenindustrie, dit document dient als uitgangspunt bij inspecties. Bedrijven zijn niet verplicht om de middelen in de catalogus te gebruiken. Maar ze moeten wel minstens hetzelfde beschermingsniveau bieden als is vastgelegd in de wettelijke regels en de catalogus.

De Inspectie SZW heeft een speciale branchebrochure uitgebracht voor de Zoetwarenindustrie. Hierin staat hoe de Inspectie SZW in de branche inspecteert en op welke risico's de inspecteurs extra letten.