Taken van de preventiemedewerker

De werkgever is verplicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers risico’s lopen bij het uitvoeren van hun werk. Dat hoeft hij niet alleen te doen. In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever in Nederland minstens één preventiemedewerker moet aanstellen. Bij bedrijven met minder dat 25 werknemers, mag de directeur deze taak ook zelf vervullen.

De preventiemedewerker heeft een centrale rol in het arbobeleid van een organisatie. Hij onderzoekt de risico’s die werknemers lopen op de werkvloer en voert de mogelijke oplossingen en maatregelen uit. Hoeveel uren hiervoor nodig zijn, moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de zoetwarenindustrie is afgesproken dat de preventiemedewerker zijn arbotaken zoveel mogelijk uitvoert binnen zijn normale arbeidstijd.
 
Verplichte taken
Volgens artikel 13 van de Arbowet heeft de preventiemedewerker in ieder geval de volgende taken:
- meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E;
- de arbomaatregelen in onder meer het plan van aanpak uitvoeren, of meewerken daaraan;
- de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviseren over (mogelijke) arbomaatregelen als deze om advies vraagt. Als het bedrijf geen or of PVT heeft, adviseert de preventiemedewerker de belanghebbende werknemers.
 
Aanvullende taken
Daarnaast kan de werkgever de preventiemedewerker nog aanvullende taken geven. De preventiemedewerker kan bijvoorbeeld optreden als contactpersoon tussen de eigen organisatie en ingehuurde deskundigen. Hij kan de voortgang van het plan van aanpak bewaken en maatregelen nemen als de voortgang wordt verstoord. Daarnaast kan de preventiemedewerker ongevallen bijhouden en (laten) onderzoeken, bijdragen leveren aan voorlichting en onderricht over het arbobeleid en fungeren als vraagbaak. Ook rapporteert de preventiemedewerker vaak aan de directie over de arbeidsomstandigheden. Welke aanvullende taken de preventiemedewerker precies krijgt, is per bedrijf natuurlijk verschillend.
 
Kennis en vaardigheden
Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren, moet de preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben. De preventiemedewerker moet in ieder geval beschikken over de volgende basiskennis:
- kennis van de geldende wet- en regelgeving;
- kennis van de meest voorkomende risico’s en gevaren in een organisatie en de mogelijke maatregelen om deze te beheersen;
- kennis van de manier om zorg voor arbeidsomstandigheden in goede banen te leiden;
- vaardigheden om de werkgever en de ondernemingsraad te adviseren.
 
Cursussen en bijeenkomsten
Omdat een preventiemedewerker zijn werk alleen goed kan doen als hij echt deskundig is, biedt het Arboadviespunt geregeld cursussen en bijeenkomsten aan voor preventiemedewerkers. Meer weten over deze bijeenkomsten? Neemt u dan eens contact op met het Arboadviespunt.