Verantwoordelijkheid van de werkgever

De werkgever heeft de algemene plicht om een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit betekent dat de werkgever het werk zo moet organiseren dat het geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Dat geldt ook voor onder meer flexwerkers en uitzendkrachten.

De voornaamste rechten en plichten van de werkgever zijn opgenomen in de Arbowet. Daarnaast staan er meer specifieke regels in het Arbobesluit en de Arboregeling. Maar ook in bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Ondernemingsraden staan nog bepalingen die van belang zijn voor arbobeleid. Het is niet mogelijk alle plichten hier te behandelen, maar enkele belangrijke verdienen wel aandacht.
 
Diverse plichten
Enkele van de belangrijkste plichten op een rij:
- De werkgever is verplicht om risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk bij de bron weg te nemen of te beperken.
- Hij moet werknemers inlichten over de risico’s die zij lopen en hen voorlichten over de maatregelen die hij daartegen heeft getroffen.
- Hij is verplicht arbeidsongevallen en beroepsziekten te melden en te registreren.
- Hij moet een contract hebben met een arbodienst of onafhankelijke arbomedewerker voor diverse taken, zoals het begeleiden en reïntegreren van zieke werknemers.
- Hij moet zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening.
- Hij is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen als hij meer dan 25 werknemer in dienst heeft. Bij minder dan 25 werknemers mag hij zelf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren.
 
De RI&E
De werkgever kan alleen aan zijn plichten voldoen als hij precies weet welke risico’s medewerkers in zijn bedrijf lopen. Als hij dat weet, kan hij gericht oplossingen en maatregelen zoeken om die risico’s weg te nemen of te beperken. Daarom is een van de belangrijkste plichten van de werkgever om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. Om hem hierbij te helpen, is er voor de zoetwarenindustrie een branchespecifiek RI&E-instrument ontwikkeld.